Ładowanie strony...

Polityka prywatności

§1

INFORMACJE OGÓLNE

Uprzejmie informujemy, iż firma Biuro Rachunkowe Nad Kreską Dorota Makowska z siedzibą przy ul. ul. Robotnicza 2 w Gliwicach, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
- Podstawowe dane potrzebne do zrealizowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon,
- Dane potrzebne do wystawienia faktury oraz realizacji umowy (imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentacji, nazwa firmy, numer NIP, REGON, KRS, numer telefonu oraz adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu).
- Dane osobowe Twoich pracowników/zleceniobiorców gromadzimy tylko w zakresie wymaganym przez przepisy, na podstawie podpisanej z nami umowy.
- Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

§2

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Biuro Rachunkowe Nad Kreską Dorota Makowska, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice, NIP: 6312565494
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Biuro Rachunkowe Nad Kreską Dorota Makowska, ul. ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice lub e-mail: dorota.wajs@nadkreska.pl
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§3

PRZETWARZANIE DANYCH

Państwa dane przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Cele przetwarzania danych oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na:
- realizacji zleconych usług,
- usługi księgowo – podatkowe,
- usługach marketingowych: do kierowania ofert i promocji

Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Biuro Rachunkowe Nad Kreską Dorota Makowska.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub automatycznie w celu dostarczania klientom Biuro Rachunkowe Nad Kreską Dorota Makowska kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa (księgowość), jak również w celach statystycznych.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Biuro Rachunkowe Nad Kreską Dorota Makowska będzie przechowywać Państwa dane osobowe oraz dane powierzone do przetwarzania przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas niezbędny do realizacji celów, w związku z którymi dane są zbierane i przetwarzane.
Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba że przepis prawa będzie wymagał dłuższego przechowywania dokumentów.

Po upływie wskazanego okresu czasu, Państwa dane zebrane przez Biuro Rachunkowe Nad Kreską Dorota Makowska będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
Firma będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnego usług oraz produktów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych usługach oraz promocjach) do dnia, aż zgoda zostanie cofnięta.
Przez taki sam czas, firma będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

§4

POZYSKANE DANE

Posiadane przez Biuro Rachunkowe Nad Kreską Dorota Makowska dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam przygotowanie oferty, zawarcie umowy lub realizacje usługi.

§5

PROFILOWANIE DANYCH

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez firmę Biuro Rachunkowe Nad Kreską Dorota Makowska, do oceny niektórych czynników osobowych i firmowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

Zgoda na profilowanie jest dobrowolna, mogą ją Państwo zaznaczyć przy wysyłaniu zapytania ofertowego poprzez formularz kontaktowy.

Mają państwo możliwość w każdej chwili odwołać swoją zgodę na profilowanie danych osobowych, mogą Państwo ją wyrazić w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji podanych powyżej.